| NYACK  845 353 8505

  • emiliazenkweb
  • hdr 25 107 15
  • ueshiro50 2012 022 3 4 pntrly 1 1
 • Previous
 • Next

19 KATA

COMPOSED | INTRODUCED

1 Fukyugata Ichi

SHOSHIN NAGAMINE

2 Fukyugata Nidan

CHOSIN CHIBANA

3 Fukyugata Sandan

ANSEl UESHIRO

4 Pinan Shodan

ANKO ITOSU

5 Pinan Nidan

ANKO ITOSU

6 Pinan Sandan

ANKO ITOSU

7 Pinan Yondan

ANKO ITOSU

8 Pinan Godan

ANKO ITOSU

9 Naihanchi Shodan

BUSHI MATSUMURA

10 Naihanchi Nidan

BUSHI MATSUMURA

11 Naihanchi Sandan  

BUSHI MATSUMURA

12 Ananku


13 Wankan

also known as Kings Crown

14 Rohai


15 Wanshu

WANSHU

16 Passai

CHOTOKU KYAN

17 Chinto
18 Gojushiho
19 Kusanku

CHINTO
ROYAL FOLK DANCE
KUSANKU
 

  • ansei chinto
  • soshin
  • nagamine 2
  • nagamine 3
  • 45th Anniversary Celebration Kyoshi Seeger
  • photo8
  • photo5
  • photo20
  • photo35
  • photo66
 • Previous
 • Next